Ontstaan en historiek

Wanda is ontstaan uit een ESF-project. ESF staat voor het Europees Sociaal Fonds. Via het ESF stellen Vlaanderen en Europa elk jaar middelen ter beschikking om een vernieuwend werkgelegenheidsbeleid te creëren in Vlaanderen. Op die manier investeren Europa en Vlaanderen in meer arbeidskansen en in meer en betere (loop)banen. Het Vlaamse ‘ESF-doelstelling2-programma’ vertrekt vanuit 5 invalshoeken: talenten activeren, arbeidskansen geven, ondernemen met mensen, innovatie, transnationale en interregionale samenwerking. Deze heten in het ESF-jargon ‘prioriteiten’. De projectaanvraag voor Wanda werd ingediend onder prioriteit 5, transnationale en interregionale samenwerking, en goedgekeurd voor een periode van 2 jaar; het project startte op 1 oktober 2010 en liep tot en met eind november 2012.

Doel project
Het Wanda project heeft de methodiek ‘analyse de pratiques’ zoals deze in de Franse kinderopvangsector en opleidingen wordt toegepast onderzocht en aangepast aan de Vlaamse kinderopvangcontext. Specifiek werd deze bestaande methode verrijkt met de inzichten van de waarderende benadering (appreciative inquiry).

De experimenten met deze Franse methodiek resulteerden in een eindproduct voor professionelen die hoger geschoold zijn in de kinderopvangsector en in het onderwijs zoals leidinggevenden en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, pedagogische begeleiders, jobcoachen, vormingswerkers, leerkrachten of docenten.

Met het eindproduct willen we de professionelen uitrusten met de nodige kennis en vaardigheden zodat ze zich ondersteund voelen in de coachende rol, gericht op het faciliteren van het reflectieproces bij de kindbegeleiders. Deze laatste zijn medewerkers en toekomstige medewerkers die instaan voor de dagelijkse opvang van de kinderen in groeps- of gezinsverband zoals onthaalouders, kindbegeleiders uit kinderdagverblijven (erkende en zelfstandige kinderopvang) en begeleiders uit de buitenschoolse opvang.

Resonans- en testgroepen
Om de Franse methodiek ‘analyse de pratiques’ te onderzoeken werd er een resonansgroep en 2 testgroepen (bestaande uit kinderopvangvoorzieningen en opleidingen) opgericht.

Binnen de testgroepen werden tijdens de looptijd van het project alle ervaringen van de experimenten kritisch besproken om zo samen te leren en de praktijk bij te sturen.

Er werden 2 testgroepen opgericht; één uit diverse kinderopvanginitiatieven en één uit onderwijsinstellingen. Zij hebben de methodieken en instrumenten uitgetest in hun eigen teams en klassen.

Beide testgroepen hadden afzonderlijke overlegmomenten. Op specifieke tijdstippen werden beide groepen samengebracht om zo wederzijdse leerkansen te bieden.

Het Wandaproject werd verder ondersteund door een 'resonansgroep', een klankbord voor het project die het proces mee bewaakte en mee richting gaf. De resonansgroep bestond uit diverse actoren die een achtergrond hebben in de kinderopvang, uit de onderwijscontext en uit andere belendende sectoren. Dit om op termijn een breder toepassingsgebied te omvangen, de grenzen van de kinderopvang overschrijdend.

Vanuit de expertise en de ervaringen van de leden van de resonansgroep wilden we de bruikbaarheid binnen de sector en de toepasbaarheid in een bredere context bewaken. We vroegen aan de resonansgroep om het projectteam te adviseren met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsvoorstellen en andere aspecten, in geval deze door het projectteam over het hoofd zouden gezien worden. Daarnaast had de resonansgroep als doel om de innovativiteit en creativiteit binnen het project aan te wakkeren.De resonansgroep engageerde zich om gedurende twee jaar, drie keer per jaar samen te komen.

Verloop project
In 2011 stond het exploreren van de Franse methodiek ‘analyse de pratiques’ centraal en werd de brug gemaakt met de waarderende benadering. De testgroepen startten met het experimenteren met reflectiemethodieken in eigen team of klas. Deze ervaringen werden besproken tijdens verschillende overlegmomenten met de testgroepen.

In 2012 werd de experimenteerfase verdergezet en werden de ervaringen en bevindingen in de testgroep(en) verder verzameld. Het projectteam ontwikkelde het eindproduct. De resonansgroep boog zich samen met het projectteam over de ontwikkeling van een disseminatiestrategie.

In september 2012 werd het resultaat van het project verspreid op de Wanda lanceringsdag. Later vonden er nog studiedagen plaats (oa bij Kind & Gezin in Brussel) en werd de Wanda methodiek op diverse congressen, studiedagen en trefdagen voorgesteld.

ESF Ambassadeur

Eind 2012 werd Wanda door Het Europees Sociaal Fonds (ESF) benoemd tot 'ESF-ambassadeur 2013'! Ook de projecten Onthaalouders Sterker Maken (VBJK, Cego) en Expeditie Loopbaan (SBS) werden ESF ambassadeur in 2013.

Uit meer dan 200 projecten werd deze 3 projecten geselecteerd omwille van de bruikbaarheid, de toegankelijkheid, de innovatiekracht en de overdraagbaarheid naar meerdere sectoren.

Het ambassadeurschap wordt toegekend aan de projecten die het hoogst scoren op de ESF-validering. Doorheen het jaar 2013 werd het Wanda project extra ondersteund in de communicatie rond en de verspreiding van het product ‘wa=Wanda’ in Vlaanderen.

Dit ambassadeurschap werd afgesloten met een gezamenlijke studiedag ‘Ensembleren’ op 14 januari 2014. Meer info kan je terugvinden op www.ensembleren.be.

Inspiratiebronnen van de Wanda-methode

www.aiwerkt.be 

www.lerendoorwaarderen.nl 

www.appreciativeliving.com/files/Kelm_AI_Principle_Summary.pdf

appreciativeinquiry.case.edu